LEGEA PROPRIETATII PUBLICE Petrestii de Jos

»  LEGEA PROPRIETATII PUBLICE

LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 (*actualizata*)

privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

(actualizata pana la data de 26 martie 2004*)

EMITENT: PARLAMENTUL

 

 *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 24 noiembrie 1998.

Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra

Neamt pana la data de 26 martie 2004, cu modificarile si completarile aduse de:

ORDONANTA DE URGENTA nr. 30 din 14 aprilie 2000 respinsa de LEGEA nr. 113 din 14

martie 2002; ORDONANTA DE URGENTA nr. 206 din 15 noiembrie 2000; LEGEA nr. 713

din 3 decembrie 2001; LEGEA nr. 241 din 6 iunie 2003; LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004.

 

 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

 CAP. 1

 

 Dispozitii generale

 

 ART. 1

 

 Dreptul de proprietate publica apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale,

asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public.

 

 ART. 2

 

 Statul sau unitatile administrativ-teritoriale exercita posesia, folosinta si dispozitia asupra

bunurilor care alcatuiesc domeniul public, in limitele si in conditiile legii.

 

 ART. 3

 

 (1) Domeniul public este alcatuit din bunurile prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie,

din cele stabilite in anexa care face parte integranta din prezenta lege si din orice alte bunuri

care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public si sunt dobindite de stat

sau de unitatile administrativ-teritoriale prin modurile prevazute de lege.

(2) Domeniul public al statului este alcatuit din bunurile prevazute la art. 135 alin. (4) din

Constitutie, din cele prevazute la pct. I din anexa, precum si din alte bunuri de uz sau de

interes public national, declarate ca atare prin lege.

(3) Domeniul public al judetelor este alcatuit din bunurile prevazute la pct. II din anexa si

din alte bunuri de uz sau de interes public judetean, declarate ca atare prin hotarire a

consiliului judetean, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public

national.

(4) Domeniul public al comunelor, al oraselor si al municipiilor este alcatuit din bunurile

prevazute la pct. III din anexa si din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca

atare prin hotarire a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de

interes public national ori judetean.

ART. 4

Domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale este alcatuit din bunuri

aflate in proprietatea lor si care nu fac parte din domeniul public.

Asupra acestor bunuri statul sau unitatile administrativ-teritoriale au drept de proprietate

privata.

ART. 5

 

 (1) Regimul juridic al dreptului de proprietate publica este reglementat de prezenta lege,

daca prin legi organice speciale nu se dispune altfel.

(2) Dreptul de proprietate privata al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale asupra

bunurilor din domeniul privat este supus regimului juridic de drept comun, daca legea nu

dispune altfel.

 

 ART. 6

 

 (1) Fac parte din domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor administrativteritoriale

si bunurile dobindite de stat in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, daca au

intrat in proprietatea statului in temeiul unui titlu valabil, cu respectarea Constitutiei, a

tratatelor internationale la care Rominia era parte si a legilor in vigoare la data preluarii lor de

catre stat.

(2) Bunurile preluate de stat fara un titlu valabil, inclusiv cele obtinute prin vicierea

consimtamintului, pot fi revendicate de fostii proprietari sau de succesorii acestora, daca nu

fac obiectul unor legi speciale de reparatie.

(3) Instantele judecatoresti sunt competente sa stabileasca valabilitatea titlului.

CAP. 2

 

 Regimul juridic al proprietatii publice

 

 ART. 7

 

 Dreptul de proprietate publica se dobindeste:

 

 a) pe cale naturala;

 

 b) prin achizitii publice efectuate in conditiile legii;

 

 c) prin expropriere pentru cauza de utilitate publica;

 

 d) prin acte de donatie sau legate acceptate de Guvern, de consiliul judetean sau de

consiliul local, dupa caz, daca bunul in cauza intra in domeniul public;

 

 e) prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativteritoriale

in domeniul public al acestora, pentru cauza de utilitate publica;

 

 f) prin alte moduri prevazute de lege.

 

 ART. 8

 

 (1) Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativteritoriale

in domeniul public al acestora, potrivit art. 7 lit. e), se face, dupa caz, prin hotarire a

Guvernului, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti

ori a consiliului local.

(2) Hotarirea de trecere a bunurilor poate fi atacata, in conditiile legii, la instanta de

contencios administrativ competenta in a carei raza teritoriala se afla bunul.

(3) Trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societatilor comerciale, la

care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar, se poate face numai cu plata si

cu acordul adunarii generale a actionarilor societatii comerciale respective. In lipsa acordului

mentionat, bunurile societatii comerciale respective pot fi trecute in domeniul public numai

prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publica si dupa o justa si prealabila

despagubire.

ART. 9

 

 (1) Trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitati

administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judetean, respectiv a Consiliului General

al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, dupa caz, prin hotarire a Guvernului.

(2) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale in

domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotarire a consiliului judetean,

respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local.

ART. 10

 

 (1) Dreptul de proprietate publica inceteaza, daca bunul a pierit ori a fost trecut in domeniul

privat.

(2) Trecerea din domeniul public in domeniul privat se face, dupa caz, prin hotarire a

Guvernului, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti

sau a consiliului local, daca prin Constitutie sau prin lege nu se dispune altfel.

 

 

 (3) Hotarirea de trecere a bunului in domeniul privat poate fi atacata in conditiile art. 8 alin.

(2).

ART. 11

 

 (1) Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile, dupa

cum urmeaza:

a) nu pot fi instrainate; ele pot fi date numai in administrare, concesionate sau inchiriate, in

conditiile legii;

 

 b) nu pot fi supuse executarii silite si asupra lor nu se pot constitui garantii reale;

 

 c) nu pot fi dobindite de catre alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de

 

buna-credinta asupra bunurilor mobile.

 

 (2) Actele juridice incheiate cu incalcarea prevederilor alin. (1) privind regimul juridic al

bunurilor din domeniul public sunt lovite de nulitate absoluta.

ART. 12

 

 (1) Bunurile din domeniul public pot fi date, dupa caz, in administrarea regiilor autonome,

a prefecturilor, a autoritatilor administratiei publice centrale si locale, a altor institutii publice

de interes national, judetean sau local.

(2) Darea in administrare se realizeaza, dupa caz, prin hotarire a Guvernului sau a

consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a

consiliului local.

(3) Titularul dreptului de administrare poate sa posede, sa foloseasca bunul si sa dispuna de

acesta, in conditiile actului prin care i-a fost dat bunul in administrare. Dreptul de

administrare va putea fi revocat numai daca titularul sau nu-si exercita drepturile si nu-si

executa obligatiile nascute din actul de transmitere.

(4) In litigiile privitoare la dreptul de administrare, in instanta titularul acestui drept va sta

in nume propriu. In litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul

dreptului de administrare are obligatia sa arate instantei cine este titularul dreptului de

proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedura civila. Titularul dreptului de

administrare raspunde, in conditiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a

neindeplinirii acestei obligatii. De asemenea, neindeplinirea acestei obligatii poate atrage

revocarea dreptului de administrare.

(5) In litigiile prevazute la alin. (4), statul este reprezentat de Ministerul Finantelor, iar

unitatile administrativ-teritoriale, de catre consiliile judetene, de Consiliul General al

Municipiului Bucuresti sau de consiliile locale, care dau mandat scris, in fiecare caz,

presedintelui consiliului judetean sau primarului. Acesta poate desemna un alt functionar de

stat sau un avocat care sa-l reprezinte in fata instantei.

(6) Dispozitiile alin. (4) si (5) sunt aplicabile si in litigiile privitoare la dreptul de

concesiune, inchiriere sau la dreptul de proprietate asupra bunurilor concesionate sau

inchiriate.

ART. 13

 

 (1) Servitutile asupra bunurilor din domeniul public sunt valabile numai in masura in care

aceste servituti sunt compatibile cu uzul sau interesul public caruia ii sunt destinate bunurile

afectate.

(2) Servitutile valabil constituite anterior intrarii bunului in domeniul public se mentin in

conditiile prevazute la alin. (1).

ART. 14

 

 (1) Inchirierea bunurilor proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativteritoriale

se aproba, dupa caz, prin hotarire a Guvernului, a consiliului judetean, a Consiliului

General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, iar contractul de inchiriere va

cuprinde clauze de natura sa asigure exploatarea bunului inchiriat, potrivit specificului

acestuia.

 

 

 (2) Contractul de inchiriere se poate incheia, dupa caz, cu orice persoana fizica sau juridica,

romana sau straina, de catre titularul dreptului de proprietate sau de administrare.

 

 ART. 15

 

 Concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica se face prin licitatie publica, in

 

conditiile legii.

ART. 16

 

 (1) Sumele incasate din inchirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publica se

fac, dupa caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale.

(2) In cazul in care contractul de inchiriere se incheie de catre titularul dreptului de

administrare, acesta are dreptul sa incaseze din chirie o cota-parte intre 20-50%, stabilita,

dupa caz, prin hotarire a Guvernului, a consiliului judetean, a Consiliului General al

Municipiului Bucuresti sau a consiliului local prin care s-a aprobat inchirierea.

ART. 17

 

 Statul si unitatile administrativ-teritoriale pot da imobile din patrimoniul lor, in folosinta

gratuita, pe termen limitat, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de

binefacere sau de utilitate publica, ori serviciilor publice.

 

 CAP. 3

 

 Dispozitii finale

 

 ART. 18

 

 Evidenta contabil-financiara a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al

unitatilor administrativ-teritoriale se tine distinct in contabilitate, potrivit normelor

metodologice elaborate de Ministerul Finantelor si aprobate prin hotarire a Guvernului.

 

 ART. 19

 

 (1) Inventarul bunurilor din domeniul public se intocmeste in termen de 9 luni de la data

intrarii in vigoare a prezentei legi.

(2) In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Departamentul

pentru Administratie Publica Locala va elabora, pe baza propunerilor consiliilor judetene, ale

Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau ale consiliilor locale, dupa caz, normele

tehnice pentru intocmirea inventarului, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.

ART. 20

 

 (1) Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se intocmeste, dupa caz, de

ministere, de celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si de

autoritatile publice centrale care au in administrare asemenea bunuri.

(2) Centralizarea inventarului mentionat la alin. (1) se realizeaza de catre Ministerul

Finantelor si se supune spre aprobare Guvernului.

ART. 21

 

 (1) Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale

se intocmeste, dupa caz, de comisii special constituite, conduse de presedintii

consiliilor judetene, respectiv de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari.

(2) Inventarele intocmite potrivit prevederilor alin. (1) se insusesc, dupa caz, de consiliile

judetene, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de consiliile locale.

(3) Inventarele astfel insusite se centralizeaza de consiliul judetean, respectiv de Consiliul

General al Municipiului Bucuresti, si se trimit Guvernului, pentru ca, prin hotarire, sa se

ateste apartenenta bunurilor la domeniul public judetean sau de interes local.

ART. 22

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritatile

publice centrale, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile

 

 

 

locale, dupa caz, sunt obligate sa faca inregistrarea operatiunilor de modificare a regimului

 

juridic al bunurilor din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.

 

 ART. 23

 

 Litigiile cu privire la delimitarea domeniului public al statului, judetelor, comunelor,

oraselor sau al municipiilor sunt de competenta instantelor de contencios administrativ.

 

 ART. 24

 

 In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei,

Ministerul Finantelor va elabora normele metodologice prevazute la art. 18, pe care le va

supune spre aprobare Guvernului.

 

 ART. 25

 

 In acceptiunea prezentei legi, prin sintagma domeniu public, cuprinsa in art. 477 din Codul

civil, se intelege domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz.

 

 ART. 26

 

 In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va elabora un

proiect de lege privind restituirea in natura sau in echivalent a imobilelor preluate in mod

abuziv de stat in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

 

 ART. 27

 

 Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al

Romaniei. Pe aceeasi data se abroga orice dispozitie contrara.

 

 Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 14 septembrie 1998, cu respectarea

prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

 

p. PREiEDINTELE SENATULUI,

ULM SPINEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 14 septembrie 1998, cu

respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

 

p. PREiEDINTELE CAMEREI DEPUTAiILOR,

ANDREI CHILIMAN

ANEXA

 

 LISTA

cuprinzind unele bunuri care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor

administrativ-teritoriale

 

 I. Domeniul public al statului este alcatuit din urmatoarele bunuri*):

1. bogatiile de orice natura ale subsolului, in stare de zacamant;

2. spatiul aerian;

3. apele de suprafata, cu albiile lor minore, malurile si cuvetele lacurilor, apele subterane,

apele maritime interioare, faleza si plaja marii, cu bogatiile lor naturale si cu potentialul

energetic valorificabil, marea teritoriala si fundul apelor maritime, caile navigabile interioare;

4. padurile si terenurile destinate impaduririi, cele care servesc nevoilor de cultura, de

productie ori de administratie silvica, iazurile, albiile paraielor, precum si terenurile

neproductive incluse in amenajamentele silvice, care fac parte din fondul forestier national si

nu sunt proprietate privata;

 

 

 5. terenurile care au apartinut domeniului public al statului inainte de 6 martie 1945;

terenurile obtinute prin lucrari de indiguiri, de desecari si de combatere a eroziunii solului;

terenurile institutelor si statiunilor de cercetari stiintifice si ale unitatilor de invatamint agricol

si silvic, destinate cercetarii si producerii de seminte si de material saditor din categoriile

biologice si de animale de rasa;

6. parcurile nationale;

7. rezervatiile naturale si monumentele naturii;

8. patrimoniul natural al Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii";

9. resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental, impreuna cu platoul

continental;

10. infrastructura cailor ferate, inclusiv tunelele si lucrarile de arta;

11. tunelele si casetele de metrou, precum si instalatiile aferente acestuia;

12. drumurile nationale - autostrazi, drumuri expres, drumuri nationale europene,

principale, secundare****);

13. canalele navigabile, cuvetele canalului, constructiile hidrotehnice aferente canalului,

ecluzele, apararile si consolidarile de maluri si de taluzuri, zonele de siguranta de pe malurile

canalului, drumurile de acces si teritoriile pe care sunt realizate acestea;

14. retelele de transport al energiei electrice;

15. spectre de frecventa si retelele de transport si de distributie de telecomunicatii;

16. canalele magistrale si retelele de distributie pentru irigatii, cu prizele aferente;

17. conductele de transport al titeiului, al produselor petroliere si al gazelor naturale;

18. lacurile de acumulare si barajele acestora, in cazul in care activitatea de producere a

energiei electrice este racordata la sistemul energetic national, sau cele cu transe pentru

atenuarea undelor de viitura;

19. digurile de aparare impotriva inundatiilor;

20. lucrarile de regularizare a cursurilor de ape;

21. cantoanele hidrotehnice, statiile hidrologice, meteorologice si de calitate a apelor;

22. porturile maritime si fluviale, civile si militare -terenurile pe care sunt situate acestea,

diguri, cheiuri, pereuri si alte constructii hidrotehnice pentru acostarea navelor si pentru alte

activitati din navigatia civila, bazine, acvatorii si senale de acces, drumuri tehnologice in

porturi, monumente istorice aflate in porturi, cheiuri si pereuri situate pe malul cailor

navigabile, in fara incintelor portuare destinate activitatilor de navigatie;

23. terenurile destinate exclusiv instructiei militare;

24. pichetele de graniceri si fortificatiile de aparare a tarii;

25. pistele de decolare, aterizare, caile de rulare si platformele pentru imbarcare-debarcare

situate pe acestea si terenurile pe care sunt amplasate;

26. statuile si monumentele declarate de interes public national;

27. ansamblurile si siturile istorice si arheologice;

28. muzeele, colectiile de arta declarate de interes public national;

29. terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea: Parlamentul, Presedintia,

Guvernul, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si

institutiile publice subordonate acestora; instantele judecatoresti si parchetele de pe linga

acestea; unitati ale ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne, ale

serviciilor publice de informatii, precum si cele ale Directiei generale a penitenciarelor;

serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale

administratiei publice centrale, precum si prefecturile, cu exceptia celor dobindite din venituri

proprii extrabugetare, care constituie proprietatea privata a acestora.

*) NOTA CTCE:

 

 

 

 Art. 2 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 30 din 14 aprilie 2000***), publicata in

MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 17 aprilie 2000 prevede ca: "Lista cuprinzind unele

bunuri care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale,

anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, se

completeaza la pct. I si III conform prevederilor art. I."

 

 La pct. 1 al art. 1 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 30 din 14 aprilie 2000 se

mentioneaza:

 

 Baza materiala a institutiilor de invatamint superior de stat este de drept proprietatea

acestora.

 

 Pct. 2 al art. 1 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 30 din 14 aprilie 2000 prevede:

 

 Baza materiala a unitatilor de invatamint special si a celorlalte unitati de invatamint din

subordinea Ministerului Educatiei Nationale, ale caror cheltuieli de intretinere, functionare si

dezvoltare se finanteaza de la bugetul de stat, face parte din domeniul public al statului si se

afla in administrarea inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.

 

 ***) ORDONANTA DE URGENTA nr. 30 din 14 aprilie 2000, publicata in

MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 17 aprilie 2000 a fost respinsa de LEGEA nr. 113 din 14

martie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002, facind

inaplicabile completarile aduse de Ordonanta de urgenta nr. 30/2000 incepind cu data de 20

martie 2002.

 

 Art. 2 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicata in

MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 mentioneaza ca: "Lista cuprinzind

unele bunuri care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativteritoriale,

anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al

acesteia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998,

se completeaza la pct. I, II si III conform prevederilor art. I."

 

 Pct. 2**) al art. 1 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 206 din 15 noiembrie 2000,

publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 prevede:

 

 "Terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea unitatile si institutiile de invatamint

preuniversitar de stat din subordinea Ministerului Educatiei Nationale, ale caror cheltuieli de

intretinere, functionare si dezvoltare se finanteaza de la bugetul de stat, fac parte din domeniul

public al statului. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea

unitatilor si institutiilor respective."

 

 **) Pct. 2 al art. 1 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 206 din 15 noiembrie 2000,

publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 a fost abrogat de pct. 2

al art. 1 din LEGEA nr. 713 din 3 decembrie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr.

803 din 14 decembrie 2001.

 

 ORDONANTA DE URGENTA nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicata in

MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 a fost aprobata de LEGEA nr. 713

din 3 decembrie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 14 decembrie 2001

cu urmatoarele modificari in ceea ce priveste domeniul public al statului:

 

 " Baza materiala a institutiilor de invatamint superior de stat este de drept proprietatea

acestora. Ministerul Educatiei si Cercetarii este imputernicit sa emita certificate de atestare a

dreptului de proprietate pentru institutiile de invatamint superior, pe baza documentatiei

inaintate de catre acestea."

 

 

 

 "Terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea unitatile si institutiile de invatamint

preuniversitar din subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii, ale caror cheltuieli de

intretinere, functionare si dezvoltare se finanteaza de la bugetul de stat, fac parte din domeniul

public al statului si se afla in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii. Celelalte

componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unitatilor si institutiilor respective."

 

 ****) Conform pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicata in

MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004, care completeaza Ordonanta Guvernului

nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata:

 

 "Fac parte din elementele infrastructurii autostrazilor si drumurilor nationale apartinind

domeniului public al statului:

 

 1. suprastructura si infrastructura drumului, situate in cadrul amprizei, si terenul aferent;

2. podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate si alte lucrari de arta, cu terenul

aferent;

3. locurile de parcare, oprire si stationare, precum si terenurile aferente care apartin

domeniului public al statului;

4. lucrarile de consolidare, de protectie si de aparare si terenul aferent;

5. plantatiile rutiere si terenul aferent;

6. suprafetele de teren situate de o parte si de cealalta a drumului, care formeaza zonele de

siguranta, in limitele prevazute de prezenta ordonanta."

II. Domeniul public judetean este alcatuit din urmatoarele bunuri*):

1. drumurile judetene;

2. terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea consiliul judetean si aparatul

propriu al acestuia, precum si institutiile publice de interes judetean, cum sunt: biblioteci,

muzee, spitale judetene si alte asemenea bunuri, daca nu au fost declarate de uz sau interes

public national sau local;

3. retelele de alimentare cu apa realizate in sistem zonal sau microzonal, precum si statiile

de tratare cu instalatiile, constructiile si terenurile aferente acestora.

NOTA CTCE:

 

 *) Art. 2 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicata in

MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 mentioneaza ca: "Lista cuprinzind

unele bunuri care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativteritoriale,

anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al

acesteia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998,

se completeaza la pct. I, II si III conform prevederilor art. I."

 

 Pct. 1 al art. 1 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 206 din 15 noiembrie 2000 prevede:

 

 "Terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamint special de

stat fac parte din domeniul public judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si sunt in

administrarea consiliului judetean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului

Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea. Celelalte componente ale bazei

materiale ale unitatilor de invatamint special de stat sunt de drept proprietatea acestora."

 

 ORDONANTA DE URGENTA nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicata in

MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 a fost aprobata de LEGEA nr. 713

din 3 decembrie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 14 decembrie 2001

cu urmatoarele modificari in ceea ce priveste domeniul public judetean:

 

 

 

 "Terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamint special de

stat fac parte din domeniul public judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si trec in

administrarea inspectoratelor scolare judetene, respectiv a Inspectoratului icolar al

Municipiului Bucuresti. Bunurile imobile trecute in administrarea serviciilor descentralizate

pentru protectia drepturilor copilului din subordinea consiliilor judetene, in temeiul art. 3 din

Hotarirea Guvernului nr. 261/2000, trec in administrarea inspectoratelor scolare."

 

 III. Domeniul public local al comunelor, oraselor si municipiilor este alcatuit din

urmatoarele bunuri*):

1. drumurile comunale, vicinale si strazile;

2. pietele publice, comerciale, tirgurile, oboarele si parcurile publice, precum si zonele de

agrement;

3. lacurile si plajele care nu sunt declarate de interes public national sau judetean;

4. retelele de alimentare cu apa, canalizare, termoficare, statiile de tratare si epurare a

apelor uzate, cu instalatiile, constructiile si terenurile aferente;

5. terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea consiliul local si primaria, precum

si institutiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele,

policlinicile si altele asemenea;

6. locuintele sociale;

7. statuile si monumentele, daca nu au fost declarate de interes public national;

8. bogatiile de orice natura ale subsolului, in stare de zacamant, daca nu au fost declarate de

interes public national;

9. terenurile cu destinatie forestiera, daca nu fac parte din domeniul privat al statului si daca

nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat;

10. cimitirele orasenesti si comunale.

Pozitia 4 a punctului III din anexa a fost modificata de art. 1 din LEGEA nr. 241 din 6 iunie

2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 13 iunie 2003.

 

 NOTE CTCE:

 

 *) Art. 2 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 30 din 14 aprilie 2000**), publicata in

MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 17 aprilie 2000 prevede ca: "Lista cuprinzind unele

bunuri care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale,

anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, se

completeaza la pct. I si III conform prevederilor art. I."

 

 La pct. 2 al art. 1 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 30 din 14 aprilie 2000 se

mentioneaza:

 

 Terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamint preuniversitar

 

- gradinite, scoli generale (primare si gimnaziale), licee, grupuri scolare, seminarii teologice,

scoli profesionale si scoli postliceale - fac parte din domeniul public al comunelor, oraselor,

municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, in a caror raza isi desfasoara activitatea.

Schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si unitatilor de invatamint

preuniversitar se poate realiza numai cu avizul ministrului educatiei nationale.

 

 De asemenea, tot la pct. 2 al art. 1 din acelasi act normativ se mentioneaza urmatoarele:

 

 "Constructiile destinate invatamintului, realizate din fondurile alocate de la bugetele locale,

 

vor face parte din domeniul public al unitatii administrative care a alocat fondurile."

 

 

 

 **) ORDONANTA DE URGENTA nr. 30 din 14 aprilie 2000, publicata in MONITORUL

OFICIAL nr. 160 din 17 aprilie 2000 a fost respinsa de LEGEA nr. 113 din 14 martie 2002,

publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002, facind inaplicabile

completarile aduse de Ordonanta de urgenta nr. 30/2000 incepind cu data de 20 martie 2002.

 

 Art. 2 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicata in

MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 mentioneaza ca: "Lista cuprinzind

unele bunuri care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativteritoriale,

anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al

acesteia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998,

se completeaza la pct. I, II si III conform prevederilor art. I."

 

 Pct. 1 al art. 1 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 206 din 15 noiembrie 2000,

publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 prevede: "Terenurile si

cladirile in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamint preuniversitar de stat gradinite,

scoli generale (primare si gimnaziale), licee, grupuri scolare, seminarii teologice,

scoli profesionale si scoli postliceale - fac parte din domeniul public al comunelor, oraselor si

municipiilor in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea. Celelalte componente ale

bazei materiale sunt de drept proprietatea unitatilor de invatamint preuniversitar de stat."

 

 ORDONANTA DE URGENTA nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicata in

MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 a fost aprobata de LEGEA nr. 713

din 3 decembrie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 14 decembrie 2001

cu urmatoarele modificari in ceea ce priveste domeniul public al comunelor, oraselor si

municipiilor:

 

 "Terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamint

preuniversitar de stat: gradinite, scoli generale primare si gimnaziale, licee, grupuri scolare,

seminarii teologice, scoli profesionale si scoli postliceale fac parte din domeniul public al

comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor sau al municipiului Bucuresti, in a caror raza

teritoriala isi desfasoara activitatea, si trec in administrarea inspectoratelor scolare judetene,

respectiv a Inspectoratului icolar al Municipiului Bucuresti, in conditiile legii. Celelalte

componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unitatilor de invatamint

preuniversitar de stat."

 

 "Schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si unitatilor de invatamint

preuniversitar se poate realiza numai cu avizul conform al ministrului educatiei si cercetarii.

Instrainarea sau schimbarea destinatiei bunurilor din baza materiala a invatamintului fara

avizul ministrului educatiei si cercetarii constituie infractiune si se pedepseste conform legii

penale. Actele de instrainare sau de schimbare a destinatiei bunurilor din baza materiala a

invatamintului, fara avizul ministrului educatiei si cercetarii, sunt nule."

 

 ----------------